Kallelse till årsstämma för 2011

TID: Tisdag 22 maj 2012, kl 19.00

PLATS: Frida och jag, Fridhemsgatan 3 (f d Muffin Bakery)

Styrelsen kallar nu medlemmar i Brf Posthuset till årsstämma för verksamhetsår 2011. Det kommer att bjudas på dryck och lättare förtäring under kvällen. Det är därför också viktigt att ni anmäler er så att vi får veta hur många som tänker närvara.

Motioner till stämman ska lämnas skriftligen, lämpligast via e-post, till Lennart Krantz, lennart@brfposthuset.se eller läggas i Brf Posthusets brevlåda på Sysslomansg 1. Motioner till stämma ska vara inlämnade senast måndagen den 14 maj.

Anmälan till stämma görs genom att fylla i den blankett som delats ut i varje postlåda och lämna i Brf Posthusets postlåda på Sysslomansgatan 1 senast måndagen den 14 maj. Har din blankett kommit bort kan du ladda ner en ny här: Anmälningsblankett

DAGORDNING FÖR BRF POSTHUSETS ÅRSSTÄMMA 2011

§ 1 Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordförande för stämma

§ 3 Val av protokollförare

§ 4 Godkännande av röstlängden

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Val av två justerare av protokollet samt val av två rösträknare

§ 7 Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§ 8 Styrelsens redovisning av föreningen verksamhet för 2011

§ 9 Revisorernas berättelse

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

§ 11 Beslut om resultatdisposition

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13 Fråga om arvoden för styrelsen och revisorer

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 15 Val av revisor och suppleant

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Verksamhetsplan

§ 18 Motioner (Inlämnade av styrelse och medlemmar i Brf Posthuset )

§ 19 Övriga frågor

§ 20 Mötets avslutande

Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar Styrelsen